Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

ODPADY


Gospodarka odpadami

Działalność przedsiębiorcy powodująca powstawanie odpadów wymaga gospodarowania nimi zgodnie z prawem. W zależności od ilości i jakości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego pozwolenia na ich wytwarzanie.

Również działalność przedsiębiorcy powodująca odzysk lub unieszkodliwianie odpadów czyli przetwarzanie odpadów (zgodnie z nomenklaturą nowej ustawy o odpadach) wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Działalność powodująca transport odpadów możliwa jest po uzyskaniu zezwolenia.

Uwaga!
Przedsiębiorca wytwarzający
  • odpady niebezpieczne powyżej 1 tony rocznie lub
  • odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5 000 ton rocznie
Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Przedsiębiorca prowadzący zbiórkę odpadów Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
Przedsiębiorca transportujący odpady Obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów
Przedsiębiorca przetwarzający odpady Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Magazynowanie odpadów

Powstałe odpady muszą być właściwie przechowywane do momentu odbioru przez firmę transportujacą. Miejsca przeznaczone do przechowywania odpadów muszą być odpowiednio do tego celu przygotowane, muszą spełniać wymogi ochrony środowiska, wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dostęp do odpadów a w szczególności do odpadów niebezpiecznych powinny posiadać tylko osoby przeszkolone w zakresie postępowania z odpadami.

Odbiór odpadów niebezpiecznych może wykonać tylko specjalistyczna firma mająca właściwe zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Przewóz odpadów niebezpiecznych może wykonać przewoźnik mający stosowne zezwolenia na transport takich odpadów. Nie jest możliwe przewożenie odpadów niebezpiecznych do utylizacji we własnym zakresie.


Ewidencja

W zależności od ilości i jakości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w zakresie gospodarki odpadami. Ewidencja taka powinna być prowadzona na obowiązujących formularzach i powinna obejmować rodzaje i ilości odpadów, sposób postępowania z odpadami, daty przekazania odpadów. Ustawodawca nakłada obowiązek uaktualniania ewidencji w odstępie miesięcznym. Każdy odpad powinien być zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacja odpadów. Klasyfikacji odpadu dokonuje się przyporządkowując kod odpad w oparciu o właściwości i pochodzenie odpadów tj. proces technologiczny, z którego powstał odpad, właściwości fizykochemiczne odpadu i In.

Przedsiębiorca gospodarujący odpadami jest zobowiązany do wykonania raz w roku sprawozdania na obowiązującym druku i terminowego złożenia go do urzędu. Brak złożenia sprawozdania lub nieterminowe jego złożenie skutkuje nałożeniem kar na przedsiębiorcę nawet 5 lat wstecz.

Uwaga!
Posiadacz odpadów prowadzący ewidencje odpadów jest zobowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych do Urzędu Marszałkowskiego o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.
   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl