Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA


Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza

Prowadzona przez przedsiębiorcę działalność może powodować emisję substancji szkodliwych do powietrza. Emisja może być zorganizowana tzn. zanieczyszczania wprowadzane są do atmosfery za pomocą wentylacji mechanicznej lub niezorganizowana. Substancjami szkodliwymi emitowanymi do powietrza mogą być np.: szkodliwe składniki farb i lakierów przedostające się do powietrza w procesie malowania i suszenia, opary ze spawania metali, pyły ze stolarni, instalacje do przeładunku paliw płynnych, pyły i gazy powstające ze spalania w kotłowniach gazowy, węglowych, koksowych, opalanych drewnem lub innymi paliwami i substancje szkodliwe pochodzące z wielu innych instalacji. W przypadku emisji wielu rodzajów substancji istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a w przypadku emisji o niższych parametrach - zgłoszenia.

Uwaga!
Jeśli prowadzona jest jakąkolwiek działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością użytkowany jest samochód (nawet osobowy w celu dojazdu do klienta) to przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego o ilości gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza.

Uregulowanie emisji z urzędem

Brak stosownego pozwolenia lub zgłoszenia do urzędu może spowodować nałożenie wysokich kar. Innymi słowy nie można prowadzić działalności powodującej emisji bez uregulowania z urzędem. Oznacza to, że niezbędne jest przygotowanie właściwego wniosku zawierającego procesy będące źródłem emisji oraz określone wielkości emisji substancji szkodliwych normowanych w przepisach prawa. Opracowanie takie musi zawierać m.in. specjalistyczne obliczenia wielkości emisji i stężeń występujących w otoczeniu w związku z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę

Uwaga!
Uprawnienia, które posiadają inspektorzy ochrony środowiska pozwalają im skontrolować wiele zjawisk w firmie przedsiębiorcy. Kontroli takiej będzie szczegółowo podlegać instalacja, która jest źródłem wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Inspektor ochrony środowiska sprawdzi zgodność decyzji (jeśli takie przedsiębiorca posiada) ze stanem faktycznym. Rozbieżności spowodują nakaz ich usunięcia bądź uaktualnienia decyzji. Bardzo rażące rozbieżności pomiędzy posiadaną decyzją a stanem faktycznym lub inne rażące zaniechania spowodują np. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza bez wymaganej decyzji mogą spowodować nałożenie dużych kar finansowych na przedsiębiorcę a w skrajnym przypadku nakaz zaprzestania działalności powodującej wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska.

Wniosek powinien być przedłożony w formie opracowania przez specjalistę ochrony środowiska i zawierać szereg informacji. Obok danych ogólnych charakteryzujących prowadzoną działalność oraz instalację we wniosku muszą znaleźć się m.in. takie dane jak: wskaźniki emisji poszczególnych substancji szkodliwych charakteryzujące prowadzoną instalację, techniczna charakterystyka źródeł emisji, informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu na środowisko, skład chemiczny wykorzystywanych substancji, stężenia emitowanych substancji, wykresy izolinii stężeń i wiele innych.

   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl