Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

DUŚ


Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Inwestor planując przedsięwzięcie w zależności od jego rodzaju oraz wielkości powinien zaplanować czas niezbędny na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, uzgodnienia z urzędami, zdobycie odpowiednich decyzji. Jedną z czasochłonnych procedur jest procedura oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Procedura ta określona jest w ustawie: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 roku. W/w procedurze podlegają przedsięwzięcia określane jako:

  • planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (przedsięwzięcia z tzw. I grupy), oraz
  • planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa)

Ponadto procedura komplikuje się jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać na obszary chronione takie jak NATURA 2000. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma za zadanie określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Oceny takiej dokonuje się w biorąc pod uwagę możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz oddziaływanie samego przedsięwzięcia na środowisko. Elementy przedsięwzięcia, które należy uwzględnić to m.in.:

  • wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów,
  • powodowanie zanieczyszczeń wód gruntowych, wód powierzchniowych,
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do kanalizacji,
  • gospodarowanie odpadami,
  • wprowadzanie do środowiska hałasu,
  • wprowadzanie do środowiska pól elektromagnetycznych,
  • oddziaływanie na zabytki, krajobraz,
  • wskazanie konfliktów społecznych

Poniżej przedstawiono schemat jednej z możliwych procedur oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przykładowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl