Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

SPRAWOZDANIA


Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Działalność przedsiębiorców związana jest często z obowiązkiem wykonania sprawozdań do różnych urzędów - w tym sprawozdań związanych z ochroną środowiska. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy zarówno dużych jak i małych przedsiębiorców. Każde sprawozdanie obejmuje swoim zakresem dziedzinę działalności, która jest wykonywana przez przedsiębiorcę. W zakresie ochrony środowiska sprawozdania obejmują swym zakresem taką działalność przedsiębiorcy, która związana jest z najogólniej pojętym oddziaływaniem na środowisko. Są to przeważnie takie działalności jak

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 • wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów,
 • składowanie odpadów,
 • wprowadzanie na rynek opakowań,
 • wydobywanie kopalin,
 • recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

W ciągu roku istnieje ponad 80! różnych obowiązków sprawozdawczych. Niektóre sprawozdania związane są z wniesieniem opłat do odpowiednich urzędów. Niektóre sprawozdania polegają tylko na przygotowaniu danych w żądanym formacie i przesłaniu ich do właściwych urzędów.

Oprócz dotrzymania terminów istotna jest poprawność danych zawartych w sprawozdaniach. Po przesłaniu sprawozdania do urzędu dane w nich zawarte są weryfikowane przez odpowiednie komórki w urzędach. W przypadku stwierdzenia błędów przedsiębiorcy są wzywani do poprawy danych, a w skrajnych przypadkach wiąże się to z sankcjami. Karane jest też niezłożenie sprawozdania lub niezłożenie sprawozdania w terminie.

Sprawozdania wykonywane przez Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM

Świadczone usługi przez Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM obejmują również wykonywanie sprawozdań do odpowiednich urzędów. Najczęściej wykonywane sprawozdania to:

 • naliczanie opłat środowiskowych,
 • sprawozdanie z gospodarowania odpadami,
 • raportowanie do KOBIZE.
I Naliczanie opłat środowiskowych
Termin: 31 marzec
Obejmuje naliczenie opłat środowiskowych za:
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • z różnych procesów technologicznych( np.: lakiernie, wędzarnie, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja laminatów)
  • podczas przeładunku benzyn silnikowych,
  • podczas spalania paliw w kotłowniach zakładowych,
  • spalania paliw w silnikach spalinowych (w tym m.in. samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej)
 • pobór wód (studnie głębinowe, rzeki)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów (składowiska odpadów)
II Roczne zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Termin: 15 marzec
Obejmuje przedsiębiorców gospodarujących odpadami m.in:
 • wytwarzających odpady,
 • zbierających odpady,
 • przetwarzających odpady (odzysk, unieszkodliwianie).
III Raportowanie do KOBIZE
Termin: 28 luty
Raportowanie do KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Gazami Cieplarnianymi) obejmuje przedsiębiorców emitujących w jakikolwiek sposób wyszczególnione gazy cieplarniane i inne. Wprowadza się tam szczegółowe dane o:
 • rodzaju i wielkości emisji
 • wielkości produkcji
 • urządzeniach ograniczających emisję
i inne. Sprawozdanie zawiera m.in.
 • szczegółowe dane o instalacji takie jak rodzaje i parametry żródeł emisji, przewodów, emitorów, czasy pracy źródeł emisji,
 • szczegółowe dane o emisji rodzaje i ilości emitowanych gazów i pyłów w przeliczeniu na: jednostkę produkcji, paliwa, surowca itp.,
 • szczegółowe dane o urządzeniach ograniczających emisję takie jak: rodzaj urządzenia, wsp. redukcji dla każdego zanieczyszczenia, czasy pracy urządzeń ograniczających emisję.

Czas na wykonanie sprawozdań

W przypadku raportowania KOBIZE czy naliczania opłat środowiskowych właściwe wykonanie sprawozdań związane jest często ze znajomością instalacji (maszyn, urządzeń, kotłów itp.) oraz procesu produkcyjnego. Przy bardziej skomplikowanych instalacjach niezbędny jest odpowiednio długi okres czasu potrzebny na poznanie instalacji. Stąd nie będzie możliwe wykonanie sprawozdań w krótkim terminie dla zakładu eksploatującego instalację np. składającą się z 10 emitorów wprowadzających gazy i pyły z różnych procesów produkcyjnych. Raportowanie do KOBIZE składane jest tylko poprzez Internet. Niezbędne jest wcześniejsze utworzenie konta co może potrwać kilka lub kilkanaście dni.

Uwaga!
Uwzględnij czas niezbędny na poznanie instalacji oraz procesów produkcyjnych, zebranie danych, wykonanie sprawozdania, sprawdzenie i przesłanie do urzędu.

   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl