Biuro Inżynierii Środowiska
tel. 513 804 444

DZIAŁALNOŚĆ


Działalność Biura

Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM w świadczy usługi w zakresie ochrony środowiska związane z prowadzoną działalnością klienta. Usługi mogą mieć charakter stałego zlecenia (np. prowadzenie ewidencji odpadów, wykonywanie sprawozdań do urzędów) lub jednorazowego (np. naliczenie opłat środowiskowych, opracowanie wniosku do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i magazynowanie odpadów, wykonanie operatu dotyczącego przetwarzanych odpadów, określenie kodów wytwarzanych odpadów, wskazanie miejsc przechowywania odpadów, wyliczenie wielkości wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów itp.). Usługi Biura GLOBICOM mogą dotyczyć całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska, które muszą być uwzględnione w prowadzonej przez przedsiebiorcę działalności.

Geograficznym obszarem działalności Biura Inżynierii Środowiska GLOBICOM jest rejon Polski południowo-wschodniej. Przyjmiemy również zlecenia z innych regionów kraju.

Najwazniejsze usługi świadczone przez Biuro:

Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • wytwarzanie oraz godpodarowanie odpadami
  • na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
  • na odprowadzanie ścieków
  • zintegrowanego

Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

  • kart informacyjnych przedsięwzięcia
  • raportów o odziaływaniou przedsięwzięcia na środowisko

Wykonywanie sprawozdań do właściwych urzędów z prowadzonej działalnosci w zakresie korzystania ze środowiska:

  • naliczanie opłat środowiskowych
  • raportowanie do KOBiZE
  • sprawozdania z gospodarowania odpadami

Doradztwo i audytowanie w zakresie organizacji przedsięwzięć oddziałujących na środowisko   tel. 513 804 444
Biuro Inżynierii Środowiska GLOBICOM Żurawica
(C) luty 2010 r. by PO Globicom.pl